AKTUALNO

Prvih 100 metara mozaika
15. 5. 2018.

Postavljanje mozaika
15. 1. 2018.

Mozaici napuštaju "Ambalažu"
8. 1. 2018.


LSVL NA SEDAMDESETOM METRU MOZAIKA

Kad smo izradom prvog mozaika krajem ožujka 2017. konačno krenuli u našu mozaičnu avanturu, imali smo puno manje snove od onih koji su danas postali stvarnost.
Naš početni cilj o stvaranju mjestu zajedničkog kreativnog izražavanja i osjećaj prema gradu čiji smo dio, održao nas je na okupu već treću godinu. Kolektivni kontinuitet u radu ostao je jasan I postojan, te je danas, tri godine poslije, rezultirao potpunom transformacijom derutne tvornice te pritom konačno oživio proces (kulturne) proizvodnje.

Na samom ulazu u Ambalažu danas će vas dočekati limena skulptura, rad našeg veloluškog umjetnika – otvarač za konzerve u uvećanoj verziji koji otvara vizualni doživljaj Ambalaže, kao umjetnost izloženu (u) prostoru. Nakon svega par metara nalazite se u prizemlju Ambalaže, u prostoru u kojem se odvija radionica izrade mozaika. Osim izloženih mozaika, naići ćete na stotinjak metara derutnog, ali impresivnog industrijskog prostora pretvorenog u radionicu- dnevni boravak. I grupu ljudi koji upravo izrađuju mozaike po kojima će sutra Lučani i posjetitelji šetati. Pedesetak autora, potpuna mješavina profila i stilova, vlastitu je ideju objedinilo zajedničkom temom Motion.
Tih pedeset autora i još deseci koautora, graditelji su buduće mozaične šetnice. Svakim novim graditeljom, ovaj hommage kamenu kojemu je cilj izgradnja najdužeg kolektivnog mozaika na svijetu, postaje sve bliži. danas, par mjeseci poslije, za nas nekoliko, ulazak u Ambalažu predstavlja veličanstven doživljaj i intenzivan osjećaj sreće, ponosa i kreativnog ludila koje pokreće čitavu priču još na izložbi Ambalaža 2014., a danas nadjačalo naša očekivanja u potpunosti. Jer, danas možemo reći da to nije samo nas par, danas je to čitava Planeta u Ambalaži.
Ambalaža je konačno revitalizirana, a prostor se svakodnevno transformira i brojem autora i posjetiteljima od kojih svaki na određen način ostavlja vlastiti trag u prostoru.
Danas, upravo zbog i radi mozaika, hale Ambalaže nisu samo za nas par entuzijasta kojima je Ambalaža postala kultno mjesto. Danas je to naše kultno mjesto postalo tvornica za proizvodnju kulture i umjetnosti Luke. Kroz tri godine izlaganja, na zidovima Ambalaže postavljeno je stotinjak domaćih i stranih imena koji su izgradili Ambalažu kakvu imamo danas.
Izlaganja u Ambalaži, vratila su ljude u Ambalažu. Nekadašnjem egzistencijalnom mehanizmu mjesta, izlaganja su vratila život. U tom trogodišnjem procesu, Ambalaža je postala jedinstvena točka sjedinjenja kreativne struje Luke i svjetske kreativne scene stalnim postavom koji nastaje u kontinuitetu. Danas u prostoru Ambalaže možete vidjeti ne samo kreativna ostvarenja već možete uistinu dobiti informaciju tko smo kao zajednica, kakva je naša prošlost I koje su naše specifičnosti. Ambalažu su I danas obišli novi posjetitelji - grupa turista iz Taiwana, Koreje, Francuske, Belgije i SAD-a koji su postavljanjem kamenčića utkali sebe u dio buduće šetnice.
Takva Luka, koja pruža mogućnost da postaneš dio nje, zasigurno će privući I nove posjetitelje, ali I generirati nove kreativne impulse. Tvorničke hale koje su zjapile prazne, ispunjene su eksponatima, radovima Lučana i svih nas koji to nismo, ali Luku osjećamo. Naš zajednički trag u Ambalaži naša je kolektivna podrška Luci i toj atmosferi stvaranja koja je za Luku bila nužna da se konačno (opet) desi.
Iako duh vremena možda ne daje povoljan kontekst i uvjete stvaranju, stvaranje daje jedinu šansu da se odupremo društvenoj entropiji i paradigmi Luke kao mjesta propadanja. Ta naša intencija utkana je u svih dosadašnjih sedamdesetak metara mozaika koji se svakako ne bi dogodili da u tom procesu nismo dali ne samo svoje slobodno vrijeme, već čitavog sebe.


MAKING THE WORLD LONGEST STONE MOSAIC

When we were making the first mosaic's at the end of March 2017, we finally started our mosaic adventure and we had a lot less dreams of those whom before us, also had become today a reality. Our first goal about creating a common space for creative expression and emotion towards the city we are part of, kept us together for the third year. Collective continuity in work stayed clear and constant and today, three years later, resulted in complete transformation of a run-down factory and finally into a revived process of (cultural) production.

At the very entrance of the Ambalaza today, will welcome you a brass sculpture, a work of one of our artists from Vela Luka- enlarged can opener which opens a visual experience of Ambalaza as exposed art in space. After only a few meters you find yourself on the ground floor of Ambalaza, in the area where the mosaic workshops are held. Except exposed mosaics, you will find a hundred meters of dilapidated but impressive industrial space turned into a workshop- living room. And a group of people who are just making mosaics by which tomorrow's visitors and people from Vela luka will walk onto. Fifty authors, a complete blend of profiles and styles, combined with their own idea with a common theme called 'Motion'. Those fifty authors and dozens of co-authors, are builders of the future mosaic promenade. With every new builder, this hommage of stone, whose goal is to build the longest collective mosaic promenade in the world, becomes all that much closer.
Today,entering Ambalaza represents a magnificent experience and intense feeling of happiness, pride, and creative madness which triggered the whole story since the exhibition in Ambalaza 2014., and today has overpowered our expectations completely. Because, today we can say this is not just a couple of us, today its the whole Planet represented in Ambalaza. Ambalaza is finally revitalized, and the space is transformed daily by the number of artists and visitors, each of whom in some way leave a trace in space.
Today, just because of the mosaic halls of the Ambalaza are not just for us, a couple of enthusiasts to whom Ambalaza has become a cult place. Today, our cultural place has become a factory for the production of culture and art of Vela Luka. Through three years of exibition, on the walls of Ambalaza were set hundreds of domestic and foreign names who built Ambalaza we have today.
Exibitions in Ambalaza brought people back to Ambalaza. A Former existential mechanism of the place, the exibitions have returned to life. In this three-year process, Ambalaza has become the unique point of unity and creative stream of Vela luka's and the worlds creatve scene with a permanent ever-present setting that is born in continuity. Today in Ambalaza you can see, not just creative achievements but also obtain information about who we are as a community, our past and what our specifics/goals/directions are.
New visitors passed through Ambalaza today - a group of tourists from Taiwan, Korea, France, Belgium and USA who by placing stones has woven themselves into a part of the future promenade. As such, Vela Luka, which gives you the opportunity to become a part of it, will surely attract new visitors as well as generate new creative impulses.
Factory halls which were gaping emtpy, are filled with exhibits and works of people from Vela luka and all of us who are not but feel Vela luka. Our common path in Ambalaza is our collective support to Vela luka and that atmosphere of creativity which was necessary for Vela luka to finally happen (again).
Although the spirit of time may not give favorable context and conditions to create, creating gives the only chance to resist entropy and pardigm of Vela luka as a place of decay. Our intent is woven into all fifty meteres of mosaic we have today, which certaintly wouldn't happen if in that process we have not only given our free time but all of ourselves as well.


OTVORENA TREĆA AMBALAŽA

Proteklog petka, u Veloj Luci otvoren je treći multimedijalni postav kojim Udruga, okupljajući autore različitog izraza i porijekla, revitalizira nekad industrijski prostor, a danas tek jedan u nizu derutnih simbola industrijske baštine Vele Luke.
Novu Ambalažu, realizira 33 autora koji vlastitim stvaralačkim doprinosom u formi skulpture, mozaika, stripa, slike, fotografije, instalacije, street art-a ili video projekcije, transformira sivilo tvornice u veličanstvenu umjetničku galeriju čineći elegantan iskorak nezavisne kreativne scene Vele Luke u sfere suvremene, moderne i angažirane umjetnosti.

Ugodna iznenađenost posjetitelja pred inovativnim kreativnim promišljanjima već poznatih i novih lica Ambalaže uveličala je ovaj hommage stvaranju, umjetnosti, zajedništvu, slobodi i kreativnom ludilu koji je u procesu stvaranja Ambalaže bio sigurno ključan faktor.

Begovićev strip, koji kao novitet u kontekstu medija kod otočne publike izaziva snažne reakcije, kao i Mikulićeva Žena s ribom na glavi koja se u prostoru postavila kao posjetitelj ili ciklus fotografija "Tisuću priča iz jedne sobe" autora Maria Grobenskog, donose ovoj specifičnoj otočnoj sredini neke nove kreativne impulse urbane scene te iniciraju snažne reakcije publike. Već poznata imena Ambalaže, trećim izlaganjem pokazuju još veću zaigranost s prostorom koji ih inspirira na stvaranje što se posebno odražava u fotoalbumu autora koji limenoj ambalaži konzerve daje dimenziju okvira za fotografiju.

Početna ideja Udruge trećim izlaganjem u Ambalaži prerasta u više od jačanja temelja nezavisnoj kulturi; integrirana u kulturne politike mjesta, Ambalaža prerasta u ozbiljan društveni projekt sažet u osobnoj šansi zajednice za obnovom narušene društvenosti.

Popis izlagača na Ambalaži 2016.

1. DENIS BERKOVIĆ
2. TIHOMIR HRENEK
3. ANTE MARINOVIĆ
4. ELLA FLEŠ
5. ANĐELA ŠĆEPANOVIĆ
6. ROBERT BOROVINA
7. MARIO MARIČIĆ KIŽE
8. MLADEN BARČOT
9. DARKO DRAGOJEVIĆ ŠĆULA
10. SLAVEN KOSANOVIĆ LUNAR
11. DANIJELA SKOKANDIĆ Thirteenia Art
12. IVO CETINIĆ
13. SINIŠA OREB
14. FRANO FRANULOVIĆ
15. IVE TROJANOVIĆ
16. OGNJEN PADOVAN
17. FRANKO KRAMAR
18. IVO ĐANI MARIČIĆ
19. MARIO ZLOKIĆ
20. TIHO PRIŽMIĆ
21. SAŠA PRIŽMIĆ
22. DAMIR TELENTA
23. BRANIMIR ŽUVELA
24. HANA KALEBIĆ
25. NENO MIKULIĆ
26. DRAGAN CVJETINOVIĆ
27. NEDŽAD BEGOVIĆ
28. MARIJA VLAHOV
29. TOMISLAV ŠEPAROVIĆ
30. MARIO DIDOVIĆ
31. MARIO GROBENSKI
32. FRANKA ŠKORO
33. DENIS ANDREIS
34. CHEZ 186
LIKOVNO STVARALAŠTVO VELE LUKE
Udruga Likovno stvaralaštvo Vele Luke osnovana je 2011.godine s ciljem promicanja i očuvanja likovnosti na prostoru Vele Luke i otoka Korčule, te valoriziranja i promoviranja istog kao plodnog kulturno- umjetničkog potencijala zajednice, sukladno djelatnostima i aktivnostima Udruge utvrđene Statutom.

U ključnom trenutku, Udruzi se spontano nameće prostor bivše tvornice limene ambalaže te se inicijalno događa prva multimedijalna izložba "Ambalaža 2014" koja je označila reosnutak Udruge te intezivnije djelovanje ne samo na području likovnosti već u neograničenom prostoru kreativnog potencijala i mogućnosti kulturne scene Vele Luke uopće.

Propala tvornica privukla je svojim izgledom zapuštenog kompleksa i smještajem iznad trajektne luke te smo je prepoznali kao specifičnu platformu za izlaganja koja na poseban i dojmljiv način spaja elemente otočkog i urbanog.

Izlaganjima i ostalim aktivnostima koje odskaču od naslijeđenih obrazaca lišenih inovativnosti, intencija nam je motivirati sve društvene slojeve da sudjeluju u kreiranju kulturnih praksa kako bi doprinijeli razvoju nezavisne kulture i podizanju kvalitete života u zajednici općenito.
Od prosinca 2014. realizirali smo slijedeće suradničke i projekte Udruge:

- Ambalaža 2014 - (multimedijalna izložba)
- Ambalaža 2015 - (multimedijalna izložba)
- Izložbe dječjih radova na otvorenim javnim površinama Vele Luke
- Četiri godišnja doba - (izložba dječjih radova)
- Vl 1 - (izložba crno- bijelih fotografija Vele Luke)
- Druga Luka 2.0. - (izložba urbanističko arhitektonskih radova)
- Ambalaža film fest - (revija kratkometražnog filma)
- Ambalaža 2016 - (multimedijalna izložba)

LSVL KREATIVNI TIM

Robert Borovina
Mario Maričić Kiže
Sandra Baničević
Ante Marinović
Chris Ray
Ivo Cetinić
Anđela Šćepanović
Silvija Pećanac Bačić

IZLOŽBE

Ambalaža 2014

Multimedijalna izložba


Kako je tvornica limene ambalaže postala kuća za umjetnost pokazala je izložba pod nazivom „AMBALAŽA 2014“ nastala u interakciji veloluških likovnjaka. Izložba obuhvaća različite forme umjetničkog izražavanja (slike, skulpture, fotografije, multimedijalne projekcije, instalacije) međutim ključna poveznica nije samo u programu umjetnika već u prostoru u kojem se odvija.

Priča o tvornici počinje šezdesetih godina prošlog stoljeća i pretežna djelatnost joj je bila proizvodnja ambalaže lakih metala, i to limenki za ribarsku industriju. Tvornica uslijed krize u ribarskoj industriji gasi proizvodnju i pada u stečaj te je prostor sve do ovaranja izložbe zapušten i izvan funkcije.

Postavljanjem umjetničkog djela u prostor nekadašnje tvornice, i njenog oživljavanja kreativnim i zanimljivi idejama Velolučana transformiralo je skladište limene ambalaže u skladište kulture. Naizgled umjetnička akcija postaje znatno kompleksnija i u sebi nosi više slojeva i razina isčitavanja.

Revitalizacijom napuštenog objekta i davanjem druge šanse tvornici, ne promatramo umjetničko djelo samo u novom konteksu već propitujemo i ideju kulturne institucije. Limena konzerva je jedna memorija vremena, tj. reminiscencija na doba kada je prehranjivala mjesto.

U procesu proizvodnje ambalaže ona je jedino što je ostalo od glomaznih strojeva koji su ispunjavali ovaj prostror. Danas prostor tvornice, nalik velikom ateljeu, prikazuje produkt djelovanja umjetnika, ali i nove oblike javnog života i moguće smjerove razvoja mjesta te postaje, a nadam se da će i ostati mjesto okupljanja i produbiti svijest o umjetnosti te otkriti nove oblike umjetničkog izraza.

Ambalaža 2015

Multimedijalna izložba

Ambalaža, koja je nekad bila radno mjesto tvorničkih zaposlenika i koja je ostala posjetnik kolektivne radničke memorije mjesta, pružila je udruzi inspiraciju za poticanje kulturnih akcija čiji konačni ishod je zapravo izlazak izvan zidova stare tvornice.

Prenošenje vizualne informacije u različitim medijima unutar zidova stare tvornice možda je otežano i zahtjeva drukčiji novi pristup samim djelima, ali svakako pruža novu mogućnost za premošćivanje jaza između različitih slojeva publike i stvaraoca umjetnosti. Davanjem nove funkcije tvornici svakako se dogodio pomak od ustaljene građanske koncepcije galerije, te olakšava promociju kulture, umjetnosti i kreativne pojavnosti kroz izložbu koja svakako nije hermetična, a polako i prerasta u svojevrsni prepoznatljivi vokabular Udruge.

Iniciranjem i druge izložbe u tvornici ambalaže, ne želi se samo u socijološkom smislu opomenuti sve generacije mještana, već se želi okupiti šire urbane grupe i potaknuti kreativni impuls. Želi se istakuti potencijal za moguće kulturne industrije koje kao mjesto kolektivne memorije i arhiva mjesta i otoka u konačnici mjenja paradigmu napuštenog pogona i pretvara ga u mogućnost prostora za kreativno izražavanje ne samo mladih, već i svih onih koji žele sudjelovati u pormicanju kulture i likovnosti.

Sa sudionicima sa otoka, pa čak i onima izvan granica Hrvatske, Vela Luka se svakako počinje postavljati u poziciju prepoznatljivosti koju je i nekad ranije imala jer ne smije se zaboraviti kako je kreativna scena u Veloj Luci izuzetna. Nije dovoljno kategorizirati ovu izložbu samo kao prigodu za razvijanje svijesti o likovnosti kod svih generacija i kao poticaj za daljnu aktivnost na području likovne umjetnosti, već je nužno naglasiti kako je ona i veliki pomak u smilsu kulture mjesta i uvelike doprinosi drukčijem društvenom ozračju oslobođenom ustaljenih normi."

Skulptura u prostoru

Izložba u javnom prostoru

Projekt postavljanja izložbe u javnom prostoru pokrenut je od strane udruge Likovno stvaralaštvo Vele Luke s ciljem razvijanja inovativnih modela kulturnih politika, želje za izravnijom komunikacijom s okolinom, kao i omogućiti zajednici kvalitetan vizualni identitet mjesta. Autori predstavljeni izložbom su zajedničkom suradnjom i sinergijom zaslužni za transformaciju rive u umjetničku platformu kao i stvaranje dinamične i kreativne klime u Veloj Luci. U nizu akcija koje su prethodile projektu, ova je grupa likovnjaka započela organiziraniji i intezivniji stvaralački rad. Iz takve atmosfere iznjedrila je izložba zaista odvažnog umjetničkog koncepta - po prvi put je na jednom našem otoku postavljena izložba skulpture na otvorenom.
U javnom prostoru, na rivi i njezinoj neposrednoj blizini, postavljeno je sedam skulptura različitog poetskog diskursa i materijala. Drugačijim pristupom oblikovanja forme, bilo da je riječ o minimalizmu, geometrijskoj apstrakciji, semifiguraciji ili organičkoj skulpturi, autori su posebni akcent pridali prostoru u koji interveniraju. Prožeti jedinstvenim osjećajem otočke otpornosti i izoliranosti, ali i svestranosti koju treba njegovati, ovi kulturni protagonisti odvažili su se izaći skulpturom u vanjski prostor, na otvoreno.
U tom kontekstu, ova izložba-prvijenac bez sumnje nadilazi lokalne okvire i iziskuje potrebu da bude fiksirana katalogom kao važan fragment kulture čitavog otoka. Međutim, izložba nije zanimljiva samo zbog svoje inovativnosti, kao i svog karaktera različitosti kojega čini spoj, većinom samoukih, autora različitih generacija. Njezina kvaliteta očituje se, prije svega, ozbiljnošću pristupa skulpturi velikih dimenzija kao i propitivanju o umjetničkom djelu. U intimnom traganju za odgovorom na složena skulpturalna pitanja, autori su više-manje uspješno ostvarili visok stupanj čistoće likovnog jezika. U naizgled jednostavnoj liniji meandra, drvenoj argoli, ideji pokreta i valovitog gibanja, u metafori oslobađanja i uzleta ili prizemljenja i introspekcije, ostvarena je dinamika i kompleksnost izraza. Tematski opus ovih skulptura vezan za otočki mentalitet, mediteranskim ambijent i folklor, prije svega je izraz potrebe da se smisao objasni povratkom korijenima i tradiciji.
Otočki motivi koji su izravno prisutni u figurativnim radovima, na simboličkoj razini prisutni su i u apstraktnim skulpturama. Bilo da je riječ o skulpturi u čijem je izvornom duguljastom volumenu prekrivena organska praforma kukuljice –čahure u borbi da se oslobodi i probije kamenu membranu ili je istraživanjem i redukcijom umjetnik došao do kompaktnog kubičnog volumena čiju plohu počinje razlistati kako bi se iz njezine nutrini rastočila kamena tradicija mozaika. U svakoj je skulpturi prikrivena je zajednička misao iz koje je simbolički je izveden otočki identitet i složena pitanja o otočkoj egzistenciji.
Istovremeno, može se reći da su ovi autori, unatoč otočkoj izoliranosti i ukorjenjenosti, približavajući se rješenjima modernističke umjetnosti (bilo da je riječ u primjenjivanju metode plastičkog sažimanja i oslobađanja forme od svih suvišnih detalja (Arp, Brancusi), inzistiranja na oštrim geometrijskim formama (Tony Smith), nastojanju da se pomiri krutost metala sa fluidnošću prirode (Clement Madmore) ili objasni intenzitet osjećaja logikom meandra (Knifer), duboko svijesni tokova kojim se kretala modernistička skulptura.
Težeći svođenju izraza na što jednostavnije oblike pa do potpune apstrakcije, ovi su autori pokušali istražiti ono rudimenarno u našem otočkom karakteru - svijest o osamljenosti, sveprisutnost mora i oštrih morskih granica koje pozivaju na prijestupe, potiču nemir i maštu, prostor koji privlači nekonvencionalno i kreativno.
VIKTORIJA ŽUVELA

Druga Luka 2.0

Izložba arhitektonskih i urbanističkih projekata studenata arhitekture Vele Luke i institucija


Izložba Druga Luka 2.0., peta je po redu kojom se oživljava nekadašnji egzistencijalni mehanizam Lučana izlaganjem umjetničkog djela.
Radovi su idejna rješenja čiji je primarni cilj poboljšanje kvalitete života dionika društvene zajednice Vele Luke ukazivanjem na postojanje inovativnijih i učinkovitijih urbanističkih riješenja integracijom kulture, umjetnosti i sporta u javne prostore.

Izložba je prva faza u iniciranju dionika zajednice da se uključe u procese donošenja odluka kao i izrade kvalitetnijih planova arhitektonsko-urbanističkih riješenja vlastite lokalne samouprave, a u konačnoj fazi planirana je rasprava o temi za što je nužno prisustvovanje što većeg broja stanovništva.

Organizatori izložbe su mag.ing.arh. Andrea Mušić i mag.ing.arh. Tomislav Tabain koji su ujedno i autori uz ostalih petero; Dunja Knežević, Kristina Žuvela, Marko Padovan, Darko Šeparović i Nikica Pavlović.

Izložba realizirana u suradnji s likovnim stvaralaštvom Vele Luke, temom se nadovezuje na izložbu starih crno bijelih fotografija Luke te je integrirana u jednu cjelinu kako bi se posjetitelju dva različita postava prezentirala kao jedinstveni vizualni doživljaj.
RADOVIFOTO - video GALERIJA

Turisti u "Ambalaži"

Radionica mozaika za turiste - 2017.

Turisti u "Ambalaži"

Ante je postao globalna zvijezda - 2017.

Luka mozaika - "Šetnja"

21.01.2018.

Luka mozaika - postavljanje

Centar Vele Luke - 15.01.2018.

Luka mozaika

Mosaics leave the Ambalaža - 15.01.2018.

Luka mozaika

Mozaici napuštaju 'Ambalažu' - 8. 1. 2018.

Luka mozaika

Prvi mozaici napuštaju 'Ambalažu'
24. 10. 2017.

Luka mozaika

Mosaic cleaning

Mosaic Workshop

2017

Mosaic Workshop

2017

Izrada mozaika

2017

Luka mozaika

Radionica za mozaike - 2017.

Izložba "Ambalaža"

9. 9. 2017.

Izložba - "Ambalaža"

Ivanova točka - 9. 9. 2017.

Izložba - "Ambalaža"

Luški Evergreen - 4. 1. 2017.

Izložba - "Ambalaža"

Atrij Brass Band - 4. 1. 2017.

Skulptura
u prostoru

Izložba u javnom prostoru

Ambalaža
2016

Multimadijalna izložba
PROJEKTI

LUKA MOZAIKA 2017.

U kontekstu kulturne baštine integrirane u vizualni identitet našeg mjesta, projekt se nastavlja na ono što je započelo 1968. godine odnosno Međunarodnim suretom likovnih umjetnika u Veloj Luci.
Cilj projekta Luka mozaika upravo je svojevrstan nastavak izrade mozaika na ovom prostoru gdje bi mozaik kao specifični oblik likovnog izražavanja trebao značiti prepoznatljivost, a samim time i posebnost ovog otočkog mjesta.
U suradnji s Udrugom Cvitić te odgojno-obrazovnim ustanovama u Veloj Luci relizirali smo dio projekta koji se odnosi na izradu oko stotinu figuralnih i apstraktnih kompozicija manjih dimenzija (20*30cm) s djecom iz osnovne škole Vela Luka i razmjenu mozaika sa osnovnom školom Hart Bei Graz(Austrija).
Dosadašnjom realizacijom projekta omogućen je novi model pristup dječjoj kreativnosti kroz inovaciju i slobodu koja im je omogućena u izradi dosadašnjih mozaika.
Aktualna faza mozaika odnosi se i na radionicu izrade mozaika na kojoj su svi zainteresirani slobodni participirati kako bi bili dio umjetničkog procesa kojim obogaćujemo kreativnu scenu i vizure vlastitog mjesta.
S postavljanjem izrađenih mozaičnih kompozicija Udruga bi započela na području obalne šetnice na Badu u namjeri da oživimo spomenuti dio Luke i oplemenimo ga umjetnošću. Nastavkom na postojećoj identitetskoj osnovi Vele Luke, a u svrhu obogaćivanja kulturno- umjetničke scene te kulturne i turističke promocije mjesta, cilj projekta je izrada "najdužeg mozaika" na svijetu.
Mozaik bi u krajnjoj fazi realizacije ovog projekta kao medij koji nudi jednu misao od tisuća kamenčića složenih u jednu harmoniju i sklad, ostavio neizbrisiv trag zajedništva.

Ambalaža film fest

"Posljednji film koji ćemo prikazati amatersko je djelo dvojice naših sumještana u Postirama, koji su nakon par odgledanih festivala zaključili da i nije tako teško napravit film."
Tako je jedan od suorganizatora pozdravio publiku i najavio posljednji u reviji kratkometražnih filmova na drugoj, završnoj večeri Ambalaža FilmFesta održanog proteklog vikenda u Veloj Luci.

Mi smo, zagrijani od prethodno odrađenih projekta, zaključili da realizirati još jedan i nije tako teško.

Mnoštvo koje je došlo na film u atrij tvornice limene ambalaže i festivalska atmosfera koja se osjetila u Luci, više su nego dobar razlog zbog kojeg uistinu nije bilo tako teško.

U atmosferi kina pod zvijezdama, publici smo predstavili 15ak kratkih igranih filmova međunarodne i domaće produkcije te dokumentarni film Ivana Ramljaka, Kino Otok, s kojim smo zatvorili festival.

Filmskim projekcijama u derutnom prostoru nekadašnje tvornice koji na jedinstven način promovira umjetnost, cilj nam je potaknuti nova kulturna promišljanja u kontekstu aktivnosti vezanih uz film i kinematografiju u Veloj Luci.

IZ MEDIJA
Kontakt

Email : -

tel 1 : +385 91 348 1104

tel 2 : +385 91 119 5885


Copyright © Likovno stvaralaštvo Vela Luke 2016. / web: bananagraf